Page 228 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Eğ t m kampusunun tasarlandığı Fertek lçes , N ğde şeh r
merkez ne 6 km uzaklıkta bulunmaktadır.
N ğde Eğ t m Kampüsü tasarlanırken, araz n n tüm ver ler
değerlend r l p ele alınmış, topografya ve kl me uyumlu f z k
mekan tasarlamanın ötes nde öğrenc ler n sosyal-kültürel ve
sport f etk nl kler n zeng nleşt recek, toplu yaşamı destekle-
yen ve teşv k eden mekanlar tasarlanması amaçlanmıştır.
Temel tasarım yaklaşımı, eğ ml olan arsaya alt ve üst
kotlardan ulaşarak; kültürel, sport f, eğ tsel ve sosyal mekan-
ların b rb rler le olan l şk s n güçlend ren, şlevler n b r b r
ç ne akan b r kurgu çer s nde öğrenc ler sosyalleşmeye ve
araştırmaya teşv k etmek, f z ksel ve z h nsel gel ş mler n
destekleyen b r kurgu oluşturmaktır. Bu kurgu topografya ve
kl m ver ler le b rleşt r lerek tasarım b ç mlend r lm şt r.
Topografyadak eğ m; tasarım b ç mlenmes ndek ana
kararlardan b r n oluşturmuştur. Yerleşke m n mum hafr yat
öngörülerek eğ me paralel b ç mlenm ş, tasarımdak ana
kaygı olan sosyal yaşam, kültür, eğ t m l şk s n güçlend rme
amacında topografyadan yararlanılmıştır. Kampüse g r ş n k
noktadan olması kararlaştırılmış, güney ve doğu g r ş n be-
l rleyen alt ve üst kotlar b r sosyal kültürel aks le bütünleşe-
rek bu aksın zdüşümünde gr dal yerleş m ve meydanlaşma
oluşturulmuş, ç ve dış mekanlarda da topografya yüksekl -
ğ nden etk n b r b ç mde yararlanılmıştır.
Soğuk-kuru kl m bölges nde yer alan N ğde’de karasal kl m
özell kler görülmekted r. Pas f kl mlend rme önlem olarak
yapıda ısı tutuculuğu yüksek materyaller seç lm ş, yerleşke
gün ışığı ve ışınımından etk n fayda sağlamak ç n güney
cepheye teraslanarak konumlanmıştır. Pas f kl mlend rme-
de toprağın kütle ısıl enerj s nden yararlanılmıştır. Arsaya
teraslanarak konumlanma yapının toprak le l şk s n güç-
lend rmekte, yapısal ve konumsal b r araya gel şler b naların
topraktan elde ett ğ ısı enerj s n arttırmaktadır.
Güney g r ş meydanı konum olarak kampus yerleşkes n n
düşük kotunda yer almaktadır. Gün boyunca güneş ışınımına
maruz kalan meydan ve çevres ndek ısıl kütle, geceler hap-
sett ğ ısı enerj s n dışarı salar. Isınan hava yüksel r, soğuyan
hava yere çöker prens b gereğ sosyal kültürel aksı oluştu-
ran vad b r vant lasyon kanalı şlev görür. Güney meydanda
ısınan hava kuzey yerleşkedek soğuk hava le yer değ şt re-
rek kl mlend rmeye katkı sağlar.
Dersl k planlaması ve konumlanmasında gün ışığından etk n
yararlanma tasarım kurgusunun öneml kararlından olup,
dersl k b r mler b r galer etrafında çözümlenm ş ve dersl k
b nalarının yönel m güneş ışınım süres nden etk n yararlan-
dıracak şek lde konumlanmıştır.
226