Page 84 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Ankara’da Turgut Özal Bulvarı üzer nde konumlanan, Gençl k Ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün
hal hazırdak b nası, bakanlığın yapısının değ şmes ve yen b r mler eklenmes neden yle ht yaçlara yeter nce
cevap verememekted r. Bu bağlamda 75 dönüm alana sah p araz de ek b na yapılması ve bakanlık b r mler n n
bu b naya taşınması amaçlanmıştır. Araz n n güney nde konumlandırılan yapıya batıda Hızır Re s caddes nden
ve kuzeyde Fa k Suat Caddes nden yaklaşım mümkün olab ld ğ nden bu bölgede boşluk oluşturularak peyzajla
b rl kte b r meydan yaratılmaya çalışılmıştır. Meydan, öncel kle b r karşılanma duygusu yaratarak, yoldan d rekt
b naya g rmek yer ne açık, yarı açık –kapalı alan h yerarş s n yumuşak b r şek lde kurarak b naya ulaşmamızı
sağlamaktadır. B r yandan da hem b nanın y algılanmasını, Makam, Z yaretç , konferans ve taşıt g r şler n n
rahatça ayrıştırılması, her b r n n müstak l açık karşılama mekanlarını oluşturab lmes ç n de b r mkan yarat-
maktadır
B nanın of s mekanlarını çeren 42 katlı kule kısmının tasarımında temel mot vasyon, çalışma alanlarını çe dö-
nük b r mler olarak tasarlamak yer ne boşluklarla nefes alan, d nlenme ve sosyal alanları kuleye de taşıyan b r
yapı oluşturmaktır. B na ç ndek boşlukların algılanması ve mekanın ferahlığının artırılması amacıyla b nanın 4
cephes şe¦af tasarlanmış ve gerekl yerlerde güneş kontroller sağlanmıştır.
82