Page 75 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Since the existing Provincial Directorate of Youth
Services and Sports building located at Üsküdar is not
suˆcient for the management of the sports activities
in Istanbul, it was targeted to carry out a sustainable
project in the European side of Istanbul at the Ataköy
Sports Complex where the Olympic facilities are lo-
cated which will meet the demands of today as well as
the near future in a modern facility with the required
area and physical conditions. The U-shaped building
has oˆces located in its 2 long arms and a conference
center as well as technical rooms in the short side of
the building away from the traˆc noise and pollution at
the roundabout. The space in the middle of the U form
was designed to be semi-open with façade elements
and was transformed into a public area that serves as a
meeting space supported with landscape elements. The
building will serve around 400 personnel with oˆces for
administrative units, conference center, exhibition hall,
fitness center, workshops, cafeteria and a dining area.
The structure is a candidate for LEED Gold certificate
and significant energy savings were targeted. In this
regard, the building was situated so as to make the most
benefit from the natural conditions and façade elements
for solar, wind and noise control were used. In addition,
construction materials that can be procured from the
surrounding areas were preferred.
Ecological systems such as vitrified elements for water
savings, solar collectors for providing hot water, rainwa-
ter collectors for use in garden irrigation and wet areas
as well as grey water storage have been used in the
building. About 5 percent of the energy demand of the
building will be met by the photovoltaic panels to be
placed on the roof.
Endemic plants that require less water are preferred
for the landscape design thus attaining a more holistic
approach.
Hal hazırda Üsküdar’da h zmet vermekte olan Gençl k
H zmetler Spor İl müdürlüğü İdar b nası, İstanbul’dak
spor faal yetler n n yönet leb lmes ç n gerekl büyüklüğe
ve f z ksel koşullara sah p olmadığından, İstanbul’un Av-
rupa yakasında ol mp yat tes sler n n bulunduğu Ataköy
Spor kompleks nde yen , çağdaş, günümüzdek ve yakın
gelecektek ht yaçlara cevap vereb lecek, sürdürüleb l r
b r proje gerçekleşt r lmes hedeflenm şt r. U formun-
dak b nanın 2 uzun kolunda of sler, kısa bölümünde se
kavşaktak traf k gürültüsünden ve k rl l ğ nden en az
etk leneb lecek sağır cepheye sah p konferans salonu ve
tekn k hac mler yer almaktadır. U formunun ortasında
kalan boşluk cephe elemanlarıyla yarı açık hale get -
r lm ş, peyzaj ögeler yle desteklenm ş ve b r buluşma
mekanı sağlayan kamusal alana dönüşmüştür. Yaklaşık
400 personele h zmet verecek b nada dar b r m of sler ,
konferans salonu, serg salonu, f tness salonu, atölyeler,
kafeterya ve yemekhane bulunmaktadır. LEED Gold
sert f kası adayı olan yapının, öneml düzeyde enerj
tasarrufu sağlaması amaçlanmıştır. Bu bağlamda yapı,
doğal koşullardan en çok fayda sağlayab lecek şek lde
konumlandırılmış ve cephede güneş, rüzgar ve gürültü
kontrolü sağlayan cephe elemanları kullanılmıştır. Ayrıca
yakın çevrede kısa sürede tem n ed leb lecek yapı malze-
meler terc h ed lm şt r.
B nada su tasarrufu sağlayan v tr f ye elemanları, sıcak su
sağlanmasında kullanılan güneş kolektörler , bahçe su-
lamasında ve ıslak hac mlerde kullanılmak üzere yağmur
suyunun toplanması, gr su depolanması g b ekoloj k s s-
temler yer almaktadır. B na enerj ht yacının yüzde 5’ ne
yakını b na çatısına yerleşt r lecek fotovolta k paneller le
karşılanmaktadır.
Peyzaj tasarımında az su tüketen endem k b tk ler terc h
ed lerek bütünsel b r yaklaşım elde ed lmekted r.
73