Page 58 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Öğrenc Serv s Araçla-
rı Otoparkları
Öğrenc Yurtları
Planetaryum
Yönet m-Kreş-Sağ-
lık B r mler
Spor Merkez
Dersl kler
Kütüphane
Kulüp Odaları
Etk nl k Alanı
Yemekhane
İbadethane
Kongre Merkez
Tasarım alanı, Malatya’nın İk zce bölges n n öneml t car
noktasına yakın b r alanda konumlanmaktadır. Tasarım ala-
nı çevres nde, tarım araz ler bulunmaktadır. Bu bağlamda,
proje genel nde oluşturulan yeş l alanlarla, genel yeş l alan
kurgusu düşünülmüş ve çevre yeş l alan kurgusuna zarar
vermemek bu kurgunun temel olarak ele alınmıştır.
Bugünkü b l m toplumunun oluşmasında, geçm şten gelen
deney mler n ve b lg n n aktarımının büyük rolü olmuştur.
B l m toplumunun daha da gel şmes ç n yen eğ t m s s-
temler , anlayışları ve eğ t m mekanları gerekmekted r.
Ülkem zde zorunlu eğ t mle b rl kte artan dersl k ht yacına
bağlı olarak uygulanması planlanan projeler n n tel kl ol-
ması öneml d r. Mevcut bulunan dersl kler n, f z ksel ve sos-
yal alt yapılarının yeters z olması eğ t m kal tes üzer nde
olumsuz etk ler olmaktadır. Bu bağlamda yen yapılacak
projelerle, ülke genel nde kal tel eğ t m düzey ne ulaşmak
ve dolayısıyla başarılı b r nesl n temel n atmak, projele-
r n esas konusunu oluşturmaktadır. Eğ t m kampüsler n n
sosyal, kültürel ve barınma açısından bütünlük göstermes
projen n çıkış noktasıdır.
Eğ t m kampüsü tasarımı konusuna başlarken, ortaöğret m
öğrenc ler n n ht yaçlarının ve doğal gel ş mler n n hang
sev yede olduğunu y okumak gerekt ğ ne nandık. Bu yaş
grubu öğrenc ler n, kend bünyes nde barındırdığı ve tüm
yaşantılarının ara kes t özell ğ nde bazı düşünme s stemler
ya da kuramları olduğunu keşfett k. Hayatı anlamlandırma
ve fade etmede kullanılan bu düşünme s stemler n n gel ş-
t r lmes , tasarımın temel amacı olmuştur.
Ana kararlar alınırken, kent n de kullanab leceğ kamusal
ve yarı kamusal alanlar oluşturularak, aynı zamanda kent n
ht yaçlarının karşılanması da düşünülmüştür. Araz büyük-
lüğü göz önüne alınarak oluşturulan mekanların gündüz
yaşatılması kadar gece yaşatılması da amaçlanmıştır.
Günümüzde özell kle kamusal alanlara ht yacın artması
sebeb yle, proje genel nde meydanlara, rekreat f ve yeş l
alanlara önem ver lm şt r. Bu bağlamda oluşturulan sosyal
aks ve buna eklemlenen sokak kurgularıyla, kampüsün gün
çer s ndek kullanım süres artırılmak stenm şt r.
56