Page 33 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Proje alanı, kent merkez ne 18 km uzaklıkta, sanay
bölges nde ve Kayser -Ankara karayolu üzer nded r.
Konumu t bar yle, yoğun araç traf ğ üzer nde bulunan
b nanın yola paralel yerleşt r lerek araç serg leme alanı-
nın artırılması ve yoldan kolay algılanması amaçlanmış-
tır. Satış ve serv s h zmetler ç n tasarlanan b nanın 3
ayrı markaya h zmet etmes planlanmıştır. Her markanın
g r ş – çıkışı, cephes , serg ve serv s alanları, yatay-
da ve düşeyde s rkülasyonları farklı şleyecek şek lde
tasarlanmıştır. Ayrıca markaların 2. el araçları ç n aynı
parselde, benzer proje yaklaşımlarını çeren farklı b r
b na daha nşa ed lm şt r. Her markanın b rb r nden farklı
olan tasarım kr terler ncelenm ş, planda ve görünüşte
farklı tasarım ögeler nden kompoz syon oluşturulmaya
çalışılmıştır.
The project area is located at the industrial zone
located 18 km away from the city center on the Kayseri-
Ankara highway. The building is located in an area with
intensive vehicle traˆc and it has been placed paral-
lel to the road in order to increase the area for the
vehicle showroom as well as to enable the passersby to
notice the building more easily. The building has been
designed for sales and service works for 3 separate
brands. The entrance-exit areas, façade, showroom and
service areas for each brand are designed to operate
separately from each other on the horizontal and verti-
cal axes. In addition, another di›erent building was also
built on the same plot of land for second hand vehicles
with the same project approach. The design criteria of
each brand were examined and a composition con-
sisting of di›erent design elements for the plan and
appearance was tried to be established.
31