Page 271 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

The swimming pool designed for the Ayvacık
district of Çanakkale combines its location in
nature overlooking a hillside with a simple archi-
tectural style thus putting forth an enticing at-
titude at the human scale. It establishes strong
bonds with its environment through communi-
cation via its transparent and outward crust.
Approaches in structure design, plan, façade
and mass level such as simplicity, ease of use,
ease of construction that reflect the main idea
are continued in interior fittings as well as
the selection of material, texture and color. A
holistic approach was adopted while carrying
out the internal design that continues the same
design language with that of the outer mass.
Transparency was given importance in the fa-
çade in order to increase the visual communica-
tion of users with the landscape and the hillside
as well as to be able to benefit from natural
light. While the natural, worn out, opaque and
rough texture of corten material along with the
crust of the structure function as a protective
eaves, the clearance heights have also been
defined for the mass.
Çanakkale’n n Ayvacık lçes nde tasarlanan
yüzme havuzu, doğanın ç nde, yamaca bakan
konumuyla, yalın b r m mar d l b rleşt rerek, n-
san ölçeğ nde davetkar b r tavır ortaya koymaya
çalışmaktadır. Şe¦af ve dışa dönük kabuğuyla
çevres yle let ş me geçerek güçlü bağlar kur-
maktadır.
Yapı tasarımında, planda, cephe ve kütlesel
düzeyde ana f kr yansıtan yalınlık, sadel k, kul-
lanım kolaylığı, yapım kolaylığı g b yaklaşımlar,
ç mekan donatılarında da, malzeme, doku ve
renk seç mler le devam ett r lm şt r. İç mekan
tasarımı yapılırken aynı zamanda kütlen n dış
görünümüyle aynı tasarım d l n devam ett ren
bütüncül b r yaklaşımla ele alınmıştır.
Cephede doğal ışıktan faydalanmak ve kulla-
nıcıların peyzaj ve yamaç le görsel let ş m n
arttırmak adına şe¦aflık ön planda tutulmuş-
tur. Korten malzemen n doğal, esk m ş, mat ve
pürüzlü dokusuyla, yapı kabuğu b r yandan
gölgeleyen, koruyan b r saçak şlev görürken
b r yandan da kütle gabar ler n tanımlamıştır.
Proje Yer
/
Project Locat on:
Çanakkale-Ayvacık
Proje Türü
/
Project Type:
Spor Yapısı
İşveren
/
Employer:
T.C. Gençl k ve Spor Bakanlığı
Proje Yılı
/
Project Year:
2014
Yapım Yılı
/ Year of Const.: 2015
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
2.150 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
4.500 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Öner Dem rcan,
Feyza Nur Orhan
Stat k Proje
/
Structural Project:
Çağlar Proje Mühend sl k
Elektr k Proje
/
Electr cal Project:
Hakan Pıtır
Mekan k Proje
/
Mechan cal Projec
t: Fuga Mekan k
269