Page 250 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Proje alanı S nan Erdem Spor Salonu'nun da yer aldığı Ataköy
Spor Kompleks nde bulunup, Atatürk Haval manı'na 2 km, Bakır-
köy sah l ne 1.5 km, kent merkez ne se 12 km uzaklıktadır. Proje,
bölgen n ılımlı-neml kl m kuşağında yer almasına uygun sürdü-
rüleb l r m mar tasarım lkeler temel alınarak ele alınmış, yapıda
enerj ver ml l ğ ve etk n doğal kaynak kullanımı hedeflenm şt r.
Bu bağlamda; b na merkez çatısı boyunca uygun güneş yönel -
m nde konumlanmış fotovolta k paneller yerleşt r lerek, kullanı-
lacak olan enerj n n öneml b r bölümünü bu şek lde elde etmek
hedeflenm şt r. Fotovolta k paneller; merkez çatı yüzey nden be-
l rl b r yüksekl kte ardışık olarak konumlandırılmıştır. Bu sayede
paneller yüzeye gölge atarak; çatının güneşten aşırı ısınmasını
önleyen , hava geç r ml b r yalıtım örtüsü şlev de kazanmıştır.
Doğal kaynakların etk n kullanıma l şk n b r d ğer öneml husus
se yağmur suyu kullanımıdır. Fotovolta k paneller n çevres n
saran ve yapının tamamına gölge veren saçak yüzey , merkez
çatıya doğru eğ ml d r, böylece saçağa düşen yağmur suyu ç kı-
sımda bulunan merkez çatıya düşer. Bu saçak sayes nde yağmur
suyu toplama alanı, merkez çatı yüzey n n 2.5 katına ulaşmıştır.
Merkez çatıda toplanan yağmur suyu yapının gr su döngüsünde
kullanılab leceğ g b , bas t d füzyon yöntem le arıtılarak ol mp k
havuzun su dev r da m ne de katılab l r.
Yapı, merkezde ol mp k havuz ve bu havuzu çevreleyen sey rc
bölümler , soyunma b r mler , tekn k hac mler , fuaye ve kafeden
oluşmaktadır. Kafe ve sey rc bölümler (tr bünlerden er ş m) yeş l
teras le doğrudan l şk kurmaktadır. Bu sayede yapının; sey rc
ve sporcular ç n daha key fl b r mekan oluşturması hedeflen-
m şt r. Müsabakalardan bağımsız olarak da h zmet vereb len kafe
bölümü ve yeş l teras kullanımı le yapının; bölgedek yoğun ya-
pılaşma çer s nde b r nefes alma noktası olması amaçlanmıştır.
Project site is located within Ataköy Sports Complex which in-
cludes Sinan Erdem Dome; it is 2 km away from Ataturk Airport,
1.5 km away from Bakırköy coast and 12 km from city centre. Proj-
ect is carried out grounding on principles regarding sustainable
architectural design, in consideration of the mild-humid climate
of the region; the construction seeks energy eˆciency, as well
as e›ective use of natural resources. In this respect, photovoltaic
panels are installed on central roof in face of sunlight in order to
meet most of the required power through solar means. Photovol-
taic panels are consecutively positioned at a certain height from
central roof surface. Thus, the panels cast shadow on the surface,
prevent the roof from overheating and serve as an air-penetrating
isolation cover. Another notable point about e›ective employ-
ment of natural resources is the use of rainwater. The eave surface,
which encircles photovoltaic panels and provides entire building
with shadow, is tended towards central roof; consequently, the
rainwater on eaves falls to central roof on the inner part. Thanks to
these eaves, the rainwater reserving area attains a 2.5 times larger
area than central roof surface. The rainwater, collected at central
roof, can be utilized within gray water circulation of the building;
moreover, it can be treated via simple di›usion and incorporated
within water circulation of Olympic pool.
The building consists of Olympic pool in the centre, with sur-
rounding stands, dressing rooms, technical spaces, foyer and
cafeteria. Cafeteria and stands (access through stands) is directly
connected with green terrace. Thus, the building provides a more
enjoyable space for supporters and athletes. The cafeteria and
green terrace is in service regardless of competitions; besides,
the green terrace ensures a breathing point amongst the intense
housing and buildings around.
248