Page 206 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Hatay has been home to many civilizations dating back thou-
sands of years thanks to its rich culture, environment and
history. Hatay enriches its culture with di›erent elements thus
embracing people with di›erent religions, languages and races
thus taking on a uniting role throughout its history.
“Sports” is part of the universal culture and also acts as a uniting
element between di›erent people and cultures. In this regard,
the main conceptual foundation of the project was the symbolic
quest for unity and integration. Embracing steel materials, struc-
tural crusts that complete one another symbolize Hatay that
holds together people with di›erent cultures and interactions.
In accordance with the climatic comfort of Hatay, the project
makes use of direct sunlight control, sunlight gain, natural
ventilation, solar and wind energies. Thus, the energy-eˆcient
buildings design criteria which aim to eliminate the problems
brought about by global warming have been used in this proj-
ect.
The scorching sunlight of the summer is held by the materials
used on its crust while keeping the tribunes underneath the
roof at an optimum temperature. In the mean time, the ruptures
on the side façades of the structure provide ventilation of the
heated air via passive wind energy. The convex bend on the side
façades of the structural form provides shaded areas around the
building. In addition, shades have been designed for the open
air parking spots and the energy of the stadium is provided by
the solar panels aˆxed to these shades.
Hatay b nlerce yıldır çer s nde barındırdığı zeng n kültürü, tab atı
ve tar h le b r çok meden yete ev sah pl ğ yapmıştır. Kültürünü
farklılıklarla zeng nleşt ren Hatay; d n, d l, ırk gözetmeden aynı
toprağı paylaşan nsanlara kucak açmış, tar h boyunca bütünleş-
t ren, b rleşt ren b r m syonu üstlenm şt r.
Evrensel kültürün b r parçası olan “spor” da, farklı nsanları, kül-
türler b rleşt ren b r etk nl kt r. Bu bağlamda projen n kavramsal
temel dayanağı; b rleşmen n, bütünleşmen n vücut bulmasını
sağlayan s mgesel b r arayış olmuştur. Kucaklaşan çel k malze-
meler, b rb r n tamamlayan yapı kabukları; farklı kültür ve etk le-
ş me sah p nsanları b r arada tutan Hatay’ı s mgelemekted r.
Projede Hatay’ın kl msel konforuna uygun b r şek lde, d rekt gü-
neş ışığı kontrolü, gün ışığı kazancı, doğal havalandırma, güneş
ve rüzgar enerj ler nden yararlanma g b olanaklar kullanılmak-
tadır. Günümüzde küresel ısınmanın get rd ğ sorunları ortadan
kaldırmayı amaçlayan enerj -etk n b na tasarım kr terler böylel k-
le bu projede uygulanmıştır.
Yaz mevs m n n yakıcı güneş ışığı yapı kabuğunda kullanılan
malzemelerle tutulmakta, çatı altında yer alan tr bünler n opt -
mum sıcaklıkta kalması stenmekted r. Aynı zamanda yapının yan
cepheler nde oluşturulan yırtıklarla, ısınan havanın vant lasyonu
pas f rüzgar enerj s kullanılarak sağlanmaktadır. Yapı formunda
yan cepheler nde oluşturulan dış bükey kav s b na çevres nde
gölge alanlar yaratmaktadır. Ayrıca açık otoparkların üzer ne
gölgel kler tasarlanmış bu gölgel kler n üstüne monte ed len
güneş paneller yle de stadın bütün enerj s n n güneş ışığından
sağlanması amaçlanmıştır.
204