Page 198 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Şartnamede bel rt len program ve sten lenler,
mevcut arsa durumu, mekanların b rb r yle ve kentle
l şk s en etk n şek lde projeye yansıtılmaya çalışıl-
mıştır. Oluşturulan kurguda, kent n k ml ğ ne katkı
sağlayacak, k ş ler n katılımıyla şek llenecek, farklı
fonks yonların kontrollü geç şlerle bağlantı kurduğu,
avlulu, kamusal alanlarla kadınların sosyalleşerek
kend ler n fade edeb lecekler mekanlar hedefle-
yen b r tasarım öner lm şt r.
Yapı kompleks , doğu-batı aksında kurgulanan
“sosyal omurga” üzer nden şek llenm şt r. Bu ana
aksa bağlı olan kütleler genel olarak kend çler nde
sosyalleşmeye olanak sağlayacak, b rb r le l şk l
avlular oluşturacak şek lde parçalanır. Yaya aksları-
nın kes ş m noktalarında oluşan sosyal avlular hem
görsel hem de f z ksel olarak b rb rler ne bağlanmış-
lardır.
Proje alanının yakın çevres nde yoğun ve yüksek
yapılaşma olmadığı ç n, güneş ışığından ve ener-
j s nden yüksek düzeyde faydalanılab leceğ tesp t
ed lm şt r. Çevredek kat yüksekler yle uyumlu, şlev-
lere göre bel rlenen parçalı kütle kurgusu le mekan
kal tes n n arttırılması amaçlanmıştır.
Yapının genel yaya yaklaşımı proje alanının do-
ğusunda yer alan ana yoldan (İstasyon Caddes )
sağlanmaktadır. Kentsel park alanına ve yapılar
arasındak sosyal alanlara geç şler n kuzey ve güney
üzer nden gerçekleşmes düşünülmüştür.
Araz n n doğusunda kente dönük, karşılayan
konumda kurgulanan Kadın Akadem s k tles ana
aksın g r ş nde kamusal b r alana açılmaktadır. Bu
alanda tasarlanan serg ve satış b r mler kentl le
kullanıcıyı b r araya get rmekted r. Aynı aks üzer n-
de avlularla beslenen ve korunaklı b r alanda yer
alan Çocuk Kulübü ve Kreş yer almaktadır. Omur-
ganın sonunda se, şlevler ne göre parçalanmış
daha özel mekanları barındıran Kadın Sığınma Ev
bulunmaktadır.
Proje alanının güney nde bulunan kentsel park,
kamusallık kavramını güçlend r p, yapı kompleks yle
kent bütünleşt rerek mevcuttak kopukluğu g der-
mey amaçlamaktadır.
196