Page 157 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Proje Yer
/
Project Locat on:
Karabük
Proje Türü
/
Project Type:
Konaklama-Sosyal Tes s
İşveren
/
Employer:
T.C. Gençl k ve Spor Bakanlığı
Proje Yılı
/
Project Year:
2014
Toplam İnşaat Alanı
/
Total Const. Area:
8.500 m
2
Arsa Alanı
/
Land Area:
36.600 m
2
Yapım Tekn ğ
/
Const. Tech.:
Betonarme+Çel k
Tasarım Ek b
/
Des gn Team:
Alper Aksoy, Ercan Gürcan, Ülkü Öztürk,
Öner Dem rcan, Feyza Nur Orhan, Türkan Kaya
Stat k Proje
/
Structural Project:
Çağlar Proje Mühend sl k
Elektr k Proje
/
Electr cal Project:
Ankapol Mühend sl k
Mekan k Proje
/
Mechan cal Projec
t: Ber Mühend sl k
İdar Kontrolör
/
Adm n st. Controller:
Yusuf Büyük (GSB)
Karabük’ün güneydoğusunda yer alan Keltepe, 1999 mt. Yük-
sekl ğ le Karabük’ün ve Batı Karaden z Bölges n n en yüksek
noktasıdır. Kış aylarında z rve noktasında 6-8 ay süres nce kar
bulunmakta ve kış sporlarına mkan tanımaktadır. Bununla b r-
l kte yeş l doğası, doğal güzell kler ve tem z havasıyla bahar ve
yaz aylarında yayla tur zm ç n elver şl b r bölgede bulunmak-
tadır. Yerel halkla b rl kte, B lhassa Safranbolu bölges ne gelen
z yaretç ler n hem yaz hem de kış aylarında bölgeden faydalan-
maları amaçlanmıştır. 12 ay h zmet vereb lecek merkezde, 150
yataklı konaklama merkez , 300 k ş l k çok amaçlı salon, eğ t m
ve sem ner b r mler , restoranlar, kayak k ralama alanları, yerel
halk ç n günüb rl k tes sler, tekn k merkezler ve dar merkez
b naları tasarlanmıştır. 2 km uzunluğundak teles yej ve telesk
hatları kışın kayak ç n, yaz aylarında se sey r alanlarına ulaşım
ç n kullanılab lecekt r.
Doğal çevreye saygılı, yer ne a t, kentle ve tar h yle bağ kurab len
b r mekanlar kompoz syonu tasarlanmaya çalışılmıştır. Bu bağ-
lamda b na cepheler nde, plan çözümler nde ve seç len malze-
melerde Safranbolu yöresel m mar s nden ögeler kullanılmıştır.
155