Page 15 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

AARCH-Alper Aksoy Arch tects, m marlık ve kentsel
tasarım alanlarında araştırma, gel şt rme ve proje faal -
yetler yürüten, kollekt f tasarım anlayışını ben msem ş b r
gruptur. Of s şu anda 15 k ş l k m mar çek rdek kadrosuyla
Türk ye’n n yanı sıra Orta Asya ve Afr ka ülkeler nde proje
çalışmaları yürütmekted r. Küresel ölçekte yaşanan eko-
nom k gel şmeler, sosyal olaylar, teknoloj k gel ş m, sosyal
let ş mde yen yolların ortaya çıkması, bunlara bağlı olarak
yaşanan sosyo-kültürel değ ş m, kent n ve kent sak nler -
n n günlük yaşam prat ğ n çeş tl şek llerde etk lemekted r.
AARCH, bu d nam k sürec n m marlık alanına olan etk s -
n önemseyerek, araştırmaya dayalı tasarım yöntem yle,
yen l kç , zamansız, kentsel bağlamla tartışan b r yaklaşımı
ben msemekted r. Sürdürüleb l rl k, d ğer paydaşlarla şb r-
l ğ ve nterakt f b r let ş m ortamı temel lke sayılmaktadır.
AARCH , hayalgücünün önem ne nanarak, raf ne tasarım
f k rler gel şt rmey ve gezegen m z üzer nde çağdaş ya-
şam formları üretmey amaçlamaktadır.
AARCH-Alper Aksoy Architects is a group that has
adapted a collective design understanding in the fields
of architecture and urban design to provide research,
development and project activities. The oˆce is currently
working on many projects in Middle East and Africa in
addition to Turkey with a core architectural team of 15
people. Economical developments in the global scale,
social events, technological developments, new means of
social communication in addition to socio-cultural changes
have various e›ects on the city and the daily living prac-
tices of its inhabitants. AARCH gives importance to the
e›ects of this dynamic process on the field of architecture
with an innovative and timeless approach discussing with
the urban context using a research based method. Sus-
tainability, cooperation with other partners and an interac-
tive communication medium are among the fundamental
principles. AARCH believes in the importance of imagina-
tion while striving to produce contemporary living spaces
on our planet based on refined ideas for design.
Free and Modern
ÖZGÜR VE MODERN
13