Page 145 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Metro Bağlantı ve Kapalı
Otopark G r şler
Sey rc Fuayeler n ve Teraslarını B rleş-
t ren Rampa
Yarı Açık Sey rc Fuayeler
Yarı Açık Sey rc Fuayeler
Ac l Durum Çıkışları
Today, Ankara is the product of the 20th century. The city be-
came the symbol of the move towards modernity when it was
announced as the capital of the Turkish Republic in 1923. Ankara
took on the role model status in the modernization process of
the new state and the infrastructure of the city had to be built
from scratch so that it could take on the role of the capital
city. The Ankara of the Early Republic period exists even today
thanks to the buildings from that period. (Thomas Lier)
This 42.000 capacity Stadium proposal was prepared as an
idea project with the invitation of the Mass Housing Adminis-
tration and the Ministry of Youth and Sports and is located on
the Eskişehir highway which represents the direction of devel-
opment for Ankara. The stadium that is planned to be built in
the capital city of modern Turkey aims to become one of the
symbols of rising-developing Turkey and to establish links with
historical symbols. The location and land data of the Ankara
Stadium were taken into account and it was aimed to make the
stadium one of the sports and social centers of the city.
Ankara, bugünkü hal yle, 20. yüzyılın b r ürünüdür. Kent 1923 yı-
lında yen Türk ye Cumhur yet ’n n başkent lan ed ld ğ nde Tür-
k ye’n n modernl ğe yelken açmasının s mges olmuştur. Ankara
yen devlet n kend n adadığı modernleşme sürec nde model
rolünü üstlenm şt ve başkent olarak şlev n yer ne get reb lmes
ç n gerekl tüm altyapının temelden oluşturulması gerek yor-
du. Erken Cumhur yet dönem n n Ankara’sı o dönemden kalma
b nalar sayes nde bugün de varlığını koruyor. (Thomas L er)
Toplu Konut İdares ve Gençl k ve Spor Bakanlığı davet le b r
f k r projes olarak hazırlanan 42.000 k ş kapas tel bu Stadyum
öner s Ankara’nın öneml b r aksı ve gel ş m yönünü tems l eden
Esk şeh r yolu üzer nded r. Modern Türk ye’n n başkent nde nşa
ed lmes düşünülen stadyumun, tar hsel sembollerle bağ kur-
ması ve yükselen-gel şen Türk ye’n n semboller nden b r olması
amaçlanmıştır. Ankara Stadyumunun, konum ve arsa ver ler de
d kkate alınarak, hem spor hem de kent n sosyal alanlarından
b r s olması amaçlanmıştır.
143