Page 138 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Adana T caret Odası’nın 120. yılını kutladığı Ulusal M mar Proje
Yarışması’nda; yer ne a t, kl m ne ve şlev ne uygun, kent le
doğrudan l şk kurab len mekânlar kompoz syonu tasarlanma-
ya çalışılmıştır.
Alan anal zler sonucunda yapı parsel n n Adana’nın g derek
gel şmekte olan Kuzey bölümü le daha esk yerleş m b r mler
ve kent alışkanlıklarının bulunduğu Güney bölümü arasında
kaldığı görülmüş, parsel n kuzey-güney aksına tutunduğu böl-
gelerde se; şlev müzeye çevr len M ll Mensucat Fabr kası’nın
ve bölgey kente bağlayan karayolunun tampon oluşturduğu
anlaşılmıştır.
Bu bağlamda parsel hem kuzey- güney aksında hem de doğu-
batı s rkülasyonunda b r kes ş m noktasında bulunmakta ; yakın
çevre l şk s le de kent ç nde b r ara mekân tar flemekted r.
Bununla b rl kte, proje b na ölçeğ nde ele alındığında çok fonk-
s yonlu kurgusunun mekanlar arası l şk d nam ğ ve kullanıcı-
nın mekan geç şler arasındak deney m de ön plana çıkmakta-
dır ve hatta- yapının; farklı mekan geç şler le de kend ç nde
ara mekanları tar flemekted r.
Kent-Proje alanı-Yakın çevre-b na l şk anal z beraber nde b r-
çok tasarım sorusu üretm ş, bu sorular tek soruya nd rgenm ş,
proje kurgusunda bu sorunun cevabı aranmıştır.
“Kentl ; yapı ve tar fled ğ yüzey alanı le, kullanıcı se çok
fonks yonlu b na-mekan kurgusuyla nasıl daha etk n etk leş m
kurab l r?”
Adana, sıcak neml kl m bölges nde olup, havadak nem oranı
aşırı yüksekt r. B na kl mlend rmes nde, Adana bölges ç n;
b nayı soğutmaktan z yade b na ç ndek nem süpürmek önem
arz etmekted r. Bu bağlamda kl mlend rme tasarımı, hak m
rüzgar yönü baz alınarak oluşturulmuştur.
Adana hak m rüzgar yönü, kuzey- kuzey doğu arasındadır.
B nada bu yöne bakan rüzgar yarıkları oluşturulmuştur ve bu
yarıklar b na ç boyunca devam etmekted r.
Adana Chamber of Commerce celebrates its 120th year with a Na-
tional Architectural Project Competition for which composition was
tried to be established for spaces that are suited for its functions
and that can establish direct relationships with the city.
As a result of the field analyses carried out, it was observed that
the area is located between the Northern region of Adana which
is developing rapidly and the Southern region where older settle-
ments and urban habits can be found; whereas there is a bu›er
towards the north-south axis of the plot of land formed by the
National Hosiery Factory and the highway that connects the region
to the city.
In this regard, the plot is located at the intersection of both the
north-south axis and the west-east circulation and forms an inter-
mediate area with its relationship with its environs.
In addition, when the project is evaluated at the building scale, the
interspatial relationship dynamic and the experience of the user for
changing spaces related with its multi-functional concept stand out
and indeed, the intermediary spaces of the building are defined via
di›erent changes of space.
The City-Project area-environs-building relationship analysis
brought about many design questions after which these were
brought down to one single question thus seeking its answer with
the project setup.
“How can a better interaction be established between the citizen
and the structure and between the multi-functional building-space
setup?”
Adana is located in an area with high moisture and thus the hu-
midity in the air is always high. It is more important for the Adana
region to clear of the humidity in the building rather than cool it
down. In this regard, climatization design was established by con-
sidering the dominant wind direction as basis.
The dominant wind direction at Adana is between north-northeast.
Wind clefts have been formed on the building that face this direc-
tion and these clefts continue along the interior of the building.
136