Page 122 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

EYÜP SPOR KOMPLEKSİ
Eyüp Sports Complex
İstanbul’un Eyüp lçes nde yer alan mevcut spor tes sler 1975 yılında nşa ed lm şt r. Komplekste yer alan
tr bün, spor salonu, konaklama b r m b nalarında yapılan testler sonucunda b naların depreme dayanıklı
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yen lenmes programlanan komplekste şlevler n çeş tlend r lmes , gel şt -
r lmes , kentle ve bölgede yaşayan nsanlarla daha güçlü bağ kurulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda yen
yapılarda, tr bün kapas tes , konaklama b r m n n oda sayısı, antrenman salonu sayıları artırılmış ve ol m-
p k yüzme havuzu eklenm şt r. Spor b r mler n n yanı sıra eğ t m ve sosyal b r mler de eklenerek kullanıcı
sayısının artırılması planlanmaktadır. Proje alanının bulunduğu bölgedek nüfus yoğunluğunun fazla olması
neden yle otopark sayısı artırılarak müsabaka olmayan günlerde çevre halkının kullanımına sunulmuştur.
Rekreasyon alanlarının yen den düzenlenmes yle hem yaya hem de araç kullanımı ç n uygun koşullar oluş-
turularak kent halkının kompleks etk n b ç mde kullanması hedeflenm şt r.
120