Page 107 - A.Arch_kitap_22x28.indd

Basic HTML Version

Gaz antep Z rve Ün vers tes Kızılh sar Kampüsünde
yer alan b nada rektörlük ve rektörlüğe bağlı b r mle-
r n büroları, konferans salonu, çeş tl büyüklüklerde
16 adet amf ve Arş v, Senato le Yönet m Kurulu
salonları yer almaktadır. Hal hazırda bulunan meydan
ve büyük alleye uzun kenarıyla tutunan b na kampü-
se hak m noktada konumlandırılmıştır. Rektörlük ve
amf ler olarak üç bloktan oluşan b na, gen ş b r s rkü-
lasyon aksı le b rb r ne bağlanmakta ve ç sokak g b
davranan bu aksla ‘kamusal alan’ oluşturmaktadır.
Bu alanın kokteyl, serg vs. g b ün vers ten n çeş tl
etk nl kler nde kullanılması amaçlanmıştır. Yapının ge-
lecektek ht yaçlara cevap vereb lecek şek lde büyü-
mes ne mkan tanıyan b na kurgusu terc h ed lm şt r.
Kampüsün lk b nalarında başlatılan, doku, s luet, renk
ve malzeme seç mler bu yapıda da sürdürülmeye
çalışılmıştır.
The rectorate, houses, oˆces for the departments of
the rectorate, conference center, 16 amphitheaters
of di›erent sizes and Archive, Senate and Execu-
tive Council halls are in the building that is located
at Gaziantep Zirve University, Kızılhisar Campus. The
building that is attached to the square and large alley
with its long side is situated at a dominant spot. The
building is made up of three blocks as rectorate and
amphitheaters and it is interconnected with a wide
circulation centerline which acts as an interior alley
thus forming a ‘public area’. This area was intended
for use in various activities of the university such
as cocktail, exhibition etc. A building design was
preferred that will enable the further growth of the
structure in the future. The texture, silhouette, color
and material selections used in the first buildings of
the campus were continued for this building as well.
105